GİZLİLİK ve ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında aydınlatılmışolduğunuzu ve kişisel verilerinizin burada belirtilen şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi kabul etmektesiniz.

İşbuGizlilik Politikası’nda, www.videoluyemektariflerimiz.com tarafından işletilmekteolan www.videoluyemektariflerimiz.com internet sitesinin (“Site”) işletilmesisırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından www.videoluyemektariflerimiz.comile paylaşılan veya www.videoluyemektariflerimiz.com’un, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkinkoşul ve şartlara yer verilmiştir.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz?

Www.videoluyemektariflerimiz.com’nin işlediği kişisel verileriniz aşağıda belirtilen şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak kategorize edilmiştir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. • Kimlik ve İletişim Bilgisi: ad, soyad, telefon, adres, işyeri bilgisi, e-posta adresi • Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgi: üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Www.videoluyemektariflerimiz.com hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Www.videoluyemektariflerimiz.com veya Canlı Yardım ile iletişime geçme nedenleriniz, Site üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, yemek tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz restoran kategorileri, kullanım sırasında oluşan hatalar, fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi (kullanıcıya gönderilen faturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.) • Lokasyon Bilgisi: Www.videoluyemektariflerimiz.com’nin hizmetlerini kullanmanız esnasında elde etmiş olduğumuz, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri • İşlem Güvenliği Bilgisi: log in credential bilgileri, parola bilgileri • Pazarlama Bilgisi: alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site’de paylaştığınız yorumlarınız • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi Kanunun 3. ve 7. maddeleri çerçeve anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. Verilerinizin işlenip işlenmediği konusunda başvuru konusunda bkz. Www.videoluyemektariflerimiz.com Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (KVK Politikası).

Verilerinizin Kullanım Amacı Nedir?

Www.videoluyemektariflerimiz.comile paylaştığınız kişisel verileriniz, Site’den ve Site üzerinden veya Mobiluygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmeniz için, Site’ye üyelikkaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerinyapılması, Www.videoluyemektariflerimiz.com’nin sunduğu ve Site üzerindensunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve budoğrultuda tarafınıza gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticarifaaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,Www.videoluyemektariflerimiz.com ve Www.videoluyemektariflerimiz.com ile işilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminininsağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılması vebu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi içinişlenebilir. Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veyaSite’deki veya Mobil uygulama üzerindeki deneyiminizi iyileştirmek (iletişimyönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.)amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş geliştirmefaaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitliistatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazararaştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Söz konusu bilgiler Www.videoluyemektariflerimiz.com’nintarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme,profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilereiletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün vehizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerdebulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir. Www.videoluyemektariflerimiz.comayrıca, Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattakiistisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerinayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumdabulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da birbaşkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

• VeriSahibi ile www.videoluyemektariflerimiz.com arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veyaifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinişlenmesinin gerekli olması,

• Www.videoluyemektariflerimiz.com’nin hukukiyükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, • Veri Sahibi’ninkendisi tarafından alenileştirilmiş olması, • Bir hakkın tesisi, kullanılmasıveya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• Veri Sahibi’nin temel hakve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Www.videoluyemektariflerimiz.com’ninmeşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Yukarıda dabelirtildiği üzere Www.videoluyemektariflerimiz.com, çerez (Cookie)kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulananaliz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetleriningerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir.Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Site’ninVeri Sahibi tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknikiletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarakSite’nin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası,internet sitelerini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, birkişinin herhangi bir internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği vene kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılariçin özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içeriküretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarlakullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi birkişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknikiletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerseteknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasınıngönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını herzaman için değiştirebilirler.

Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

Www.videoluyemektariflerimiz.com, kişisel verilerinizi ve bu kişisel verileriniz kullanılarak elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası altında belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için restoranlara, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. İş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığı tedarikçiler ile üçüncü kişilere anonim veya sınırlı veri aktarımı yapılabilmekle bu durumlarda ayrıca onay alınabilmektedir. Www.videoluyemektariflerimiz.com, kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), güvenliğinizin temin edilmesi, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-mail ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Veri Sahibi olarak, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğinizi kabul edersiniz. Veri Sahibi olarak, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğinizi taahhüt edersiniz. Güncel bilgileri sağlamamış olmanız halinde Www.videoluyemektariflerimiz.com’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Www.videoluyemektariflerimiz.com tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız halinde Site’nin veya Mobil uygulamanın işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul eder ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun size ait olacağını beyan edersiniz.

Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz?

Www.videoluyemektariflerimiz.com ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve Www.videoluyemektariflerimiz.com’nin ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz Www.videoluyemektariflerimiz.com ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere saklanabilecektir.

Verilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz?

Www.videoluyemektariflerimiz.com,ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilenşartlarda,

• kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

• kişiselverilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve

• kişisel verilerinmuhafazasını sağlamak amacıyla uygun şartlar maliyetler gözetilerek/ asgarigüvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerialmayı, gerekli denetimleri yaptırmaktadır. www.videoluyemektariflerimiz.com ayrıca, sizden elde ettiği kişisel verileri işbuGizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırıolarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır. Siteüzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Www.videoluyemektariflerimiz.comuygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi birsorumluluk taşımamaktadır ve bu metinleri incelemenizi önermektedir.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Www.videoluyemektariflerimiz.com olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitelerimizde yer alan Gizlilik Politikası Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Www.videoluyemektariflerimiz.com olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitelerimizde yer alan Gizlilik Politikası Metni’nden ulaşabilirsiniz.

ÇEREZ (“COOKİE”) POLİTİKASI

Www.videoluyemektariflerimiz.com olarak internet sitelerimizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitelerimizin kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece internet sitelerimizde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitelerimizde yer alan Gizlilik Politikası Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Daha detaylı bilgi için: http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz. Platform’da çerez kullanılmasının başlıca amaçları internet sitelerimizin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, internet sitelerimizi iyileştirmek ve Platform üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, internet sitelerimizin, sizin ve Www.videoluyemektariflerimiz.com’nin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamaktır

İnternet Sitelerimizde Kullanılan Çerezler Türleri

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanız sağlanmaktadır. Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

İnternet Sitelerimizde Kullanılan Çerezlerin Kategorileri

Teknik Çerezler (Technical Cookies): Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir. Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies): Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir. Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies): Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması. Analitik Çerezler (Analytical Cookies): Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

İnternet Sitelerimizde Kullanılan Çerezler

Reklam: Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. 3 ay.Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. Facebook: Bu tür çerezler, Facebook üyelerinin (veya üye olmayan kişilerin) pazar analizi ve ürün gelişimi amacıyla izlenmesini sağlar. Çerezin ilk kurulumundan itibaren 2 yıl. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. Google analitikleri: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için burayı tıklayabilirsiniz. Son güncellemeden itibaren 2 yıl. Çerezlerin Kontrolü https://tools.google.com/dlpaqe/gaoptout Adobe Omniture: Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Çerezin ilk kurulumdan itibaren 5 yıl. Çerezin ilk kurulumdan itibaren 3 yıl. Çerezin ilk kurulumdan itibaren 1 ay. Oturum Çerezi Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. Teknik Çerezler Oturum: Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. İlk kurulumundan itibaren 82 yıl. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. Kişiselleştirme Çerezleri Dil: Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar. Sınırsız, tarayıcıdan ayar/silme yapılana kadar bilgisayarda kalıyor. Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. Mobil Eğer kullanıcı Siteyi mobil bir cihazdan ziyaret ediyorsa, ana web sitesini göstermek için kullanılır. (Örneğin, cihazın Flash’ı etkinleştiridiği), ya da Flash’a ihtiyaç duymayan bir mobil sitede olduğunu. Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir. Oturum Çerezi Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür.

Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlereilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.